АВТОБІОГРАФІЯ

Портнов Андрій Володимирович.
 
Народився 27 жовтня 1973 року в м. Луганську в сім'ї робітників. У 1990 році закінчив середню школу №50 м. Луганська. У 1991-1992 роках проходив строкову військову службу у Збройних Силах СРСР і України.
 
1993-1999 - навчався і закінчив Східноукраїнський державний університет за спеціальністю правознавство.
 
З 1993 року - юрист промислових підприємств і юридичних компаній Луганська.
 
З 1997 по 2001 рік у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку на посадах головного спеціаліста, начальника відділу, керівника групи помічників і радників Голови Комісії, начальника управління, а у 2003-2005 роках - Члена Комісії та керівника її апарату.
 
З 2002 по 2006 рік в перервах між державною службою - адвокат.
 
У 2006 - 2010 роках - народний депутат України V і VІ скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, заступник голови парламентської фракції.
 
У 2009-2014 за квотою юридичних вищих навчальних закладів обраний членом Вищої ради юстиції.
 
З 2010 року - заступник Глави Адміністрації Президента України - Керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, радник Президента України.
 
У січні-лютому 2014 року - перший заступник Глави Адміністрації Президента України.
 
У адміністрації Президента з 2010 по 2014 роки координував роботу управлінь з питань судоустрою, реформування правоохоронних органів, помилування громадян і підрозділів в сфері експертизи законопроектів і юридичної роботи.
 
З березня 2014 по сьогодні - адвокатська та правозахисна діяльність.
 

Кандидат економічних наук (2001).

Заслужений юрист України (2004).
Доктор юридичних наук (2009).

 
Завідувач кафедри конституційного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2010-2014).
 
Член Комісії при Президентові у питаннях помилування (2010).
 
Керівник Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства (2010).
 
Член спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України (2011).
 
Керівник робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури (2011).
 
Член ради Національного банку України (2010-2014).
 
Автор двох наукових монографій і понад 30 наукових праць щодо проблем правового регулювання конституційного судочинства та теорії конституційного процесу.
 
Керівник авторського колективу прийнятих в Україні Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», антирейдерських і десятків інших законів

AUTOBIOGRAPHY

Portnov Andriy

Born on October, 27, in Lugansk in the family of workers. Graduated from intermediate school N50 in Lugansk. From 1991 to 1992 served in Armed Forces of the USSR and Ukraine. From 1993 to 1999 studied jurisprudence at the Eastern Ukrainian State University.

In 1993 began to work as a lawyer in industrial enterprises and law firms in Lugansk.

From 1997 to 2001 worked in the Securities and Exchange Commission as a main specialist, head of the department, head of assistant and advisers staff of the President of Commission. From 2003 to 2005 was member of the Commission and headed the administrative office of the Commission.

From 2005 to 2006 in the intervals between the civil service - practiced law.

From 2006 to 2010 was a member of V-th and VI-th Parliament of Ukraine, Deputy Head of the Verkhovna Rada Committee on Justice.

In 2009-2014, according to the quota of law universities, was elected and worked as a member of the High Council of Justice of Ukraine.

From 2010 - Deputy Head of the Presidential Administration of Ukraine – Head of the Main department on judicial matters, Advisor of the President of Ukraine.

From January to February 2014 - first Deputy Head of the Presidential Administration of Ukraine.

From 2010 to 2014 coordinated work of judiciary department, department of reforming police authorities, represented Presidential Administration of Ukraine in courts, pardoning citizens and departments responsible for the examination of draft laws.

From March 2014 till now - practice law and participate in human rights activism.

 

Ph.D. in Economics (2001).


Honored lawyer of Ukraine (2004).

S.J.D. (2009).


Head of Constitutional Law Department of Taras Shevchenko National University of Kiev (2010-2014).

Member of Presidential Commission on Mercy (2010).
Head of Working Group on criminal justice reforms (2010).
Member of Specialized Academic Board of National Academy of Prosecution of Ukraine (2011).
Head of Working Group on prosecution and advocacy reforms (2011).

The author of two scientific monographs and more than 30 scientific works on problems of legal regulation of constitutional justice, and on theory of constitutional process.

Head of composite authors of Criminal Procedural Code of Ukraine, law on judiciary and status of judges, laws on prosecution and advocacy activity, laws on humanization of criminal liability for economic crimes, law on anti-raider crimes ect.

АВТОБИОГРАФИЯ

Портнов Андрей Владимирович.

Родился 27 октября 1973 года в г. Луганске в семье рабочих. В 1990 году окончил среднюю школу №50 г. Луганска. В 1991-1992 годах проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах СССР и Украины.


1993-1999 - учился и закончил Восточно-Украинский государственный университет по специальности правоведение.

С 1993 года - юрист в промышленных предприятиях и юридических компаниях Луганска.

С 1997 по 2001 год в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка на должностях главного специалиста, начальника отдела, руководителя группы помощников и советников Председателя Комиссии, начальника управления, а в 2003-2005 годах - Члена Комиссии и руководителя ее аппарата.

С 2002 по 2006 год в перерывах между государственной службой - адвокат.

В 2006 - 2010 годах - народный депутат Украины V и VІ созыва, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, заместитель председателя парламентской фракции.

В 2009-2014 по квоте юридических высших учебных заведений избран членом Высшего совета юстиции.

С 2010 года - заместитель Главы Администрации Президента Украины – Руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, советник Президента Украины.

В январе-феврале 2014 года - первый заместитель Главы Администрации Президента Украины.

В администрации Президента с 2010 по 2014 годы координировал работу управлений по вопросам судоустройства, реформирования правоохранительных органов, помилования граждан и подразделений, отвечающих за экспертизу законопроектов и юридическую работу.

С марта 2014 года по данный момент - адвокатская и правозащитная деятельность.


Кандидат экономических наук (2001).
Заслуженный юрист Украины (2004).

Доктор юридических наук (2009).


Заведующий кафедрой конституционного права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (2010-2014).

Член Комиссии при Президенте по вопросам помилования (2010).


Руководитель Рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства (2010).


Член специализированного ученого совета Национальной академии прокуратуры Украины (2011).


Руководитель рабочей группы по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры (2011).


Член совета Национального банка Украины (2010-2014).

Автор двух научных монографий и более 30 научных трудов по проблемам правового регулирования конституционного судопроизводства и теории конституционного процесса.


Руководитель авторского коллектива принятых в Украине Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатскую деятельность», Закону Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», антирейдерских и десятков других законов.